Cystadleuaeth barddoniaeth PENfro 2017

Cystadleuaeth barddoniaeth PENfro

Croeso i gystadleuaeth barddoniaeth Gŵyl Lyfrau PENfro 2017! Dyma eich cyfle i ennill gwobr o £300.

Yr ydym yn falch iawn i ddatgan taw beirniad ein cystadleuaeth eleni yw crwt o Aberteifi, sef Ceri Wyn Jones. Mae’n un o’r beirdd prin Ceri Wyn Joneshynny sydd wedi ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, yn y Bala ym 1997 ac yn Llanelli yn 2014. Enillodd hefyd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol (2009), ac ef bellach yw’r Meuryn, sef cyflwynydd a beirniad cyfres Y Talwrn ar BBC Radio Cymru.
Mae’n teithio ar hyd a lled y wlad (a thu hwnt) yn meuryna, cynnal gweithdai ac yn perfformio ei waith, ac mae ei gerddi wedi bod yn destunau gosod ar gyrsiau TGAU, Lefel ‘A’ a Gradd. Cyrhaeddodd ei unig gyfrol o gerddi ar gyfer oedolion, sef Dauwynebog, y rhestr fer o dri ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2008. Enillodd glod hefyd am ei gyfrolau ar gyfer plant (yn Gymraeg a Saesneg), ac ef oedd Bardd Plant Cymru 2003-04.
Yn 2009 cynrychiolodd Cymru yng Ngŵyl Ryngwladol y Smithsonian yn Washington D.C., ond mae’r un mor falch ei fod yn cael cynnal dosbarthiadau cynghanedd yn Aberteifi a phasio ymlaen i eraill y grefft a ddysgodd gan T. Llew Jones.
Bu’n bennaeth yr Adran Saesneg yn Ysgol Dyffryn Teifi am dros ddegawd ac wedi hynny yn olygydd llyfrau Saesneg i Wasg Gomer yn Llandysul. Mae bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur a darlledwr.

 

Cystadleuaeth Agored 2017

Beirniad : Y Prifardd Ceri Wyn Jones

Gwobrau: 1af - £300; 2il - £125; 3ydd- £75. Ffi gystadlu: £4 y gerdd

Dyddiad Cau: Dydd Sul, Gorffennaf 30ain, 2017.

Testun: Cerdd gaeth neu rydd (heb fod dros 40 o linellau) ar y thema ‘Chwedl’ neu ‘Chwedlau’

Cyhoeddir yr enillwyr ar ddydd Sadwrn, Medi 9fed, 2017, am 3.00 y prynhawn yn Neuadd y Dderwen. Caiff beirdd sy’n cyrraedd y rhestr fer gyfle i ddarllen eu gwaith o flaen Ceri Wyn a chynulleidfa.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un oed 16 neu hŷn. Dylai’r cerddi fod yn Gymraeg a heb eu cyhoeddi na’u cyflwyno i gystadlaethau cyfredol na chyhoeddiadau eraill.

Rhaid i’r cystadleuydd gyflwyno gwaith gwreiddiol ar bapur A4R , mewn gofod sengl , heb fod dros 40 llinell . Gweler RHEOLAU A MANYLION cystadlu.

SUT I ANFON EICH GWAITH:

1. AR LEIN

Defnyddiwch ein GWEFAN I GYFLWYNO EICH GWAITH  Cais ar lein 

Talwch eich ffi gystadlu drwy PayPal. Os nad oes gennych gyfrif PAYPAL fe wahoddir chi i greu un, neu talwch drwy ddefnyddio eich cerdyn dyled neu gredyd.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar sut i gyflwyno eich gwaith, sef mewn un ddogfen ffurf Word neu PDF ar gyfer pob cerdd unigol.

PEIDIWCH Â CHYNNWYS MANYLION PERSONOL gyda’r gerdd. Dylai pob cais fod yn ddienw.

Darllenwch y rheolau yn ofalus cyn cyflwyno eich cerdd / Rheolau

2. DRWY BOST.

Cyflwynwch dau gopi o bob cerdd, gan ddefnyddio tudalen gwahanol i bob copi.

Cofiwch roi teitl y gerdd ar ben y dudalen.

Ni ddylid cynnwys enw'r cystadleuydd, nac unrhyw wybodaeth amdani/o.

Llenwch y ffurflen gais Lawr lwythwch fan hyn Cysylltir â phob enillydd drwy e-bost.

Rhaid anfon ffi cystadlu gywir gyda phob cais, sef £4 am bob cerdd unigol. Dylai sieciau (sterling yn unig) cael eu gwneud allan i Ŵyl Lyfrau PENfro.

Anfonwch eich gwaith, gyda’r arian a’r ffurflen gais at Gystadleuaeth Barddoniaeth PENfro, Plasty Rhosygilwen, Rhoshill, Sir Benfro SA432TW

Ni allwn ddychwelyd unrhyw gerddi , felly gwnewch gopi o’ch gwaith. Ni fydd unrhyw ohebiaeth ynglŷn â’r gwaith ac fe fydd penderfyniad y beirniad yn derfynol.

Bydd unrhyw gais sydd ddim yn cadw at y rheolau yn cael ei wahardd.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi yn
• Gosod teitl eich cerdd ar eich ffurflen gais
• Anfon dau gopi o bob cerdd gan roi un gerdd ar un tudalen.
• Sicrhewch fod eich cerddi yn gwbl ddienw .Dylai eich enw a chyfeiriad ymddangos ar y ffurflen gais yn unig.
Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar ddydd Sadwrn Medi 9fed am 3.00 y prynhawn yng Ngŵyl Lyfrau PENfro ac ar y wefan wedi hynny.
Eiddo'r awduron yw’r hawlfraint, ond fe fydd gan Ŵyl Lyfrau PENfro yr hawl i gyhoeddi ‘r gwaith llwyddiannus ar ei gwefan.

Ni ellir gwrthwynebu neu gwyno’n erbyn dyfarniad y beirniad.

Penfrosponsors

Back to top